මෙම ක්‍රීඩාව යටතේ, නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීමෙන් ඔබට තෑගි සහ වවුචරය දිනා ගත හැක. නත්තල් ක්‍රීඩාව අවසන් වී ඇති අතර අපි ඉක්මනින්ම නව ක්‍රීඩාවක් සමඟ නැවත පැමිණෙමු. නව ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන විට දැනුම්දීමක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඔබේ විස්තර මෙහි සැපයිය හැකිය.

ඔබ ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙකු නම් ඔබට මෙම ක්‍රීඩාවට අනුග්‍රහය දැක්වීමෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා අපට පණිවිඩයක් තබන්න.

Want to Be a sponsor? Click here
Go Back

Sponsors:

contacts.lk zelicade actor.lk frimi

Want to Be a sponsor? Click here

Answer & Win

Gift Image Gift Image


ඔබේ දිනුම් අවස්ථා වැඩි කර ගැනීමට මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න!

Remaining Gift Stock: 113